top of page

Algemene voorwaarden Sowieso Schoon

Sowiesoschoon.nl 
Kampement 21 
8333 DE Steenwijk 
E-Mail: info@sowiesoschoon.nl 
Klantenservice: 085 016 1386 
Whatsapp: 085 016 1386 
Kamer van Koophandel Enschede: 80115330 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten kunnen schriftelijk of telefonisch worden gesloten, maar ook via WhatsApp of e-mail. Onze algemene voorwaarden ontvangt u bij de opdrachtbevestiging en kunt u eveneens inzien op www.sowiesoschoon.nl/algemene-voorwaarden

Wanneer u akkoord gaat met onze offerte geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

 

Artikel 2 Het tot stand komen van een overeenkomst 
2.1. Alle onze aanbiedingen voor de reiniging van matrassen, tapijten en meubels zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. 
2.2. Een opdrachtgever die een aanbod aanvaardt, kan hier pas rechten aan ontlenen nadat hiervan een schriftelijke of via Whatsapp of e-mail bevestiging door Sowieso Schoon is verstuurd.

2.3. Wij verplichten ons om binnen zeven werkdagen na het akkoord van een opdrachtgever op een aanbod de opdracht te bevestigen. Dit kan schriftelijk, via e-mail of WhatsApp, al naar gelang overeengekomen met de opdrachtgever.

2.4. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat deze door Sowieso Schoon is aanvaard en wij de opdrachtbevestiging hebben verzonden per e-mail of WhatsApp (PDF-bestand).

2.5. Wij bepalen de wijze van reiniging en maken de keuze voor te gebruiken reinigingsmiddelen, materialen en apparatuur. Wij kunnen, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of onderdelen daarvan uitbesteden aan derden c.q. onderaannemers.

2.6. Een offerte is veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Tarieven 
3.1. De uitvoering van de opdracht voor tapijtreiniging, matrasreiniging of het reinigen van meubels vindt plaats tegen de in de offerte opgenomen prijs. Particuliere klanten ontvangen een prijsopgave inclusief Btw. Voor zakelijke klanten worden de tarieven exclusief Btw in de offerte vermeld. Of de Btw is inbegrepen wordt vermeld in de offerte.

3.2. Wanneer tussen het moment van de orderbevestiging en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden meer dan 60 dagen zijn verstreken, behouden wij ons het recht voor om tarieven aan te passen indien gestegen loonkosten of hogere kosten van materialen hiertoe aanleiding geven.

3.3. Het Btw percentage wordt berekend zoals geldend op de dag van uitvoering van de werkzaamheden.

 
Artikel 4 Annulering van een opdracht 
4.1. Annulering van een opdracht kan kosteloos tot uiterlijk 2 dagen voor de afgesproken datum van uitvoering. Opdrachtgever kan de opdracht voor tapijtreiniging, meubelreiniging of matrasreiniging binnen deze termijn zonder opgaaf van reden worden gedaan.

4.2. U dient schriftelijk of per e-mail  uw opdracht te annuleren. Onze voorkeur gaat uit naar een bericht via WhatsApp gezien we hier sneller op kunnen reageren.

4.3. Bent u niet aanwezig op de dag en/of het tijdstip waarop de opdracht zou worden uitgevoerd wordt beschouwd als een niet tijdige annulering waarvoor kosten aan u in rekening worden gebracht.

4.4. Wanneer u een opdracht aan ons niet tijdig annuleert, dus niet uiterlijk 2 dagen voor de uitvoering, brengen wij aan u 50% van het orderbedrag in rekening, met een minimum van € 125,00.

4.5. Wanneer u de opdracht tijdig annuleert zullen wij een eventuele aanbetaling binnen 30 dagen aan u restitueren.

 

Artikel 5 Klachten over uitgevoerde opdrachten 
5.1. Heeft u een klacht over door ons uitgevoerde werkzaamheden dan dient u deze klacht binnen 48 uur na de uitvoering van de opdracht aan ons kenbaar te maken. Deze kennisgeving kan schriftelijk of via e-mail. Een klacht kenbaar gemaakt via WhatsApp wordt door Sowieso Schoon niet in behandeling genomen.

5.2. Wordt een klacht later dan binnen 48 uur ingediend dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid meer.

 

Artikel 6 Garantie op uitgevoerde opdrachten 
6.1. Wij staan garant voor een correcte uitvoering van de door ons aangenomen werkzaamheden. Wij zullen deze naar beste kunnen uitvoeren met een naar onze mening zo goed mogelijk resultaat.

6.2. Wij kunnen in geen enkel geval vooraf de garantie geven dat vlekken of geur op meubelstof, tapijt of matrassen voor 100% kunnen worden verwijderd. Vlekken die zijn veroorzaakt door wijn, koffie of thee, fecaliën, urine, braaksel of vlekken als gevolg van het gebruik van schoonmaakmiddelen met bleekwater, ammoniak of andere chemicaliën volledig kunnen worden verwijderd.

6.3. Wij zullen in alle gevallen proberen een zo goed mogelijk optisch resultaat te bereiken. Met de opdrachtgever wordt vooraf het te bereiken resultaat besproken om te hoge verwachtingen vooraf uit te sluiten.

6.4 Een service afspraak wordt ingepland binnen 4 weken na de reiniging, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze medewerkers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7.1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die uitsluitend en direct is veroorzaakt door onze medewerkers.

7.2. Sowieso Schoon is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: 
a. Het verplaatsen van meubelen.

b. Het te vroeg weer terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubelen na de reiniging.

c. Vermissing of zoekraken van meubilair of andere zaken, tenzij onomstotelijk kan worden aangetoond dat dit het gevolg is van nalatigheid of schuld van ons bedrijf.

d. Het uitvloeien van decoratiemateriaal of tekst die niet of slechts met moeite waarneembaar waren en waar door de opdrachtgever vooraf niet is gewezen.

e. Het uitvloeien van de kleuren bij het reinigen van tapijt of meubelstoffering.

f. Het als gevolg van werking van binnenuit verkleuren van tapijt of meubelstoffering, of als gevolg van het materiaal of onderliggend materiaal van het te reinigen oppervlak.

g. Watervlekken op de vloer of omliggende omgeving. Uiteraard worden niet te behandelen oppervlakken in de nabijheid afgedekt, maar dit is nooit geheel te voorkomen.

h. Uitrekken of krimpen van meubelstoffen, ondanks een zorgvuldige behandeling daarvan.

 

Artikel 8 Transport van meubels en matrassen
Het risico voor transport van meubels en matrassen die door Sowieso Schoon

worden schoongemaakt berust te allen tijde bij de opdrachtgever.

 

Artikel 9 Betaling 
Particuliere klanten: 
9.1. U dient direct na het uitvoeren van de werkzaamheden de kosten te voldoen. Dit kan door middel van contante betaling of via een PIN betaling. De factuur ontvangt u gelijk of binnen 48 uur per e-mail als PDF.

Zakelijke klanten: 
9.2. Voor zakelijke klanten hanteren wij een betalingstermijn van 2 weken (14 werkdagen). Voor uw eerste opdracht bij ons vragen wij een aanbetaling van 50% van de offerteprijs. Wordt de betalingstermijn overschreden berekenen wij zonder verdere aankondiging de wettelijke rente per maand. Een deel van een maand wordt hierbij als een hele maand beschouwd.

9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag kan door Sowieso Schoon

een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten zijn dan uiteraard voor u als opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de oorspronkelijke hoofdsom.

9.4. Wanneer een openstaande vordering door Sowieso Schoon uit handen wordt gegeven aan de gerechtsdeurwaarder, bent u het gebruikelijke incassotarief verschuldigd.

9.5. Als u een klacht heeft over door ons uitgevoerde werkzaamheden, heeft dit geen opschortende werking op uw betalingsverplichting. Als u meent dat uw klacht gegrond is, mag u maximaal 20% van het factuurbedrag in depot houden totdat de klacht is afgedaan.

 

Artikel 10: Overmacht 
10.1. Wanneer nadat er een overeenkomst met u als opdrachtgever is gesloten blijkt dat wij niet aan de gemaakte afspraken kunnen voldoen als gevolg van overmacht, dan wordt de opdrachtovereenkomst ontbonden.

10.2. Ontbinding is alleen mogelijk als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend waren en waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.

10.3. Wordt de overeenkomst ontbonden dan heeft u als opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Een eventueel door u betaalde aanbetaling wordt uiteraard wel gerestitueerd.

 

Artikel 11 Geschillen 
11.1. Deze overeenkomst is gebaseerd op het Nederlands recht.

11.2. Elk geschil, voortvloeiend uit of samenhangend met overeenkomsten tussen ons bedrijf en een opdrachtgever, op welke wijze dan ook tot stand gekomen, zullen, wanneer contractpartijen niet zelf tot overeenstemming komen bij een geschil, worden voorgelegd aan de burgerlijke rechtbank die bevoegd is in onze vestigingsplaats, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Algemene voorwaarden opgesteld: Oktober 2020.

bottom of page